top of page

NO.

004

ขอการฟื้นฟู

1. โปรดฟังเสียงเรา เราทูลขอ
เรากระหายพระองค์ โปรดทรงสัมผัส
โปรดอยู่ท่ามกลางเรา
เราต้องการพระองค์
ขอพระองค์มา เทการฟื้นฟู

***เราต้องการเคลื่อนไป
บนคลื่นแห่งพระสิริ มีชีวิตสถิตในพระคุณ
ฟื้นใจเราองค์ทรงฤทธา
ให้โชติช่วงดังเปลวไฟ
เราอยากให้พระองค์
เยี่ยมเยียนพวกเรา
นมัสการต่อหน้าพระองค์
พระเยซู ขอการฟื้นฟู เทมา ณ ที่นี่

bottom of page