top of page

NO.

246

ขอบคุณพระเยซู

ขอบคุณพระเยซู มอบความรักแก่เรา
ขอบคุณพระเยซู ทรงพระคุณมากมี

* เราเปล่งเสียงร้อง สรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญโมทนา
พระองค์เป็นทุกสิ่ง เป็นพระเจ้าของเรา

bottom of page