top of page

NO.

006

ขอบพระคุณ

1. ทุกทุกครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไร
ไม่ว่าจะทุกข์ทนหรือมีความสุขเท่าไร
แม้ว่าโลกจะวนเวียนเปลี่ยนหมุนยังไง
ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที

**เพราะพระคุณอันมากมาย
ที่ยิ่งใหญ่ช่างเปี่ยมล้น
ทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสน
อย่างแน่ใจ ในเส้นทางนี้

***โปรดให้ลูกขอบพระคุณ
ไม่ว่าจะเจออะไร
ขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ
และอย่าให้ลูกลืมพระองค์
ในวันเวลาที่สุขใจ
ขอทรงเมตตา ให้ลูกขอบพระคุณเสมอไป
(ให้ลูกขอบพระคุณหมดหัวใจ)

2. ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบอะไร
ไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดั่งใจหรือไม่
แม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไง
ลูกก็แน่ใจว่าจะผ่านไปได้เหมือนทุกที

bottom of page