top of page

NO.

300

ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

1. ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา
ขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์
ขอบพระคุณเพราะพระองค์ประทาน
พระเยซู พระบุตร

**เดี๋ยวนี้.. ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง
ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี
เพราะพระองค์ทรงกระทําสิ่งดีเพื่อเรา
ขอบพระคุณ

bottom of page