NO.

441

ข้าขอนมัสการ

ในเวลาที่ข้าหมดแรง ในเวลาที่ข้าท้อใจ
ในวันที่ข้ามองไม่เห็นใคร
เมื่อขาต้องเสียความฝันไป

*ข้าวางใจพระองค์ ข้ารอคอยพระองค์
พระองค์มีแผนการสำหรับข้า
แม้ในความวุ่นวายพระองค์นำข้าไป
พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจ

***ข้าขอนมัสการ ข้าเชื่อด้วยใจศรัทธา
ถวายเครื่องบูชา ที่หน้าบัลลงก์พระองค์
ข้าขอนมัสการแด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตา
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการได้อยู่ในพระนิเวศพระบิดา