NO.

317

ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

1. พระเจ้าเป็นความรอด
เป็นแสงส่องสว่าง
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

โอ อู้ โว อูโว่ โอ อู้ โว อูโว่
โอ อู้ โว อูโว่ โอ อู้ โว อูโว่

2. พระเจ้าเป็นกำลัง
เป็นปราการเข้มแข็ง
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

โอ อู้ โว อูโว่ โอ อู้ โว อูโว่
โอ อู้ โว อูโว่ โอ อู้ โว อูโว่

3. พระเจ้าทรงช่วยเหลือ
ในเวลาทนทุกข์
ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด

โอ อู้ โว อูโว่ โอ อู้ โว อูโว่
โอ อู้ โว อูโว่ โอ อู้ โว อูโว่

***เพราะพระองค์จะซ่อนข้าไว้
ในพลับพลา ในเวลาสงคราม
ข้าจะยืนและมองดูชัยชนะ
เพราะการรบเป็นของพระองค์

*โอ อู้ โว อูโว่ โอ อู้ โว อูโว่
โอ อู้ โว อูโว่ โอ อู้ โว อูโว่

**ทรงฤทธา เหนือศัตรูข้า
ข้าจะโห่ร้อง ด้วยชัยชนะ

****และไม่ใช่โดยฤทธิ์
และไม่ใช่โดยเรี่ยวแรง
แต่โดยพระวิญญาณ ขององค์พระเจ้า