top of page

NO.

009

ข้ารักพระนามพระองค์

1. ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ
พระองค์ทรงรู้จักข้า
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา
พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า
พระองค์ทรงรอบรู้ ทุกสิ่ง
พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า

**ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ

bottom of page