top of page

NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่
จิตข้าขอสรรเสริญ
บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า
จิตข้าขอสรรเสริญ
***องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์
พิชิตความมรณา
จิตข้าขอสรรเสริญ
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน
จิตข้าขอสรรเสริญ

bottom of page