top of page

NO.

335

ข้าเชื่อวางใจ

1. พระองค์เป็นแสง ทรงเป็นกำลัง
ดุจดั่งศิลา ที่ข้าพึ่งพิง
ข้าจะสรรเสริญ ชูมือของข้า
ด้วยสุดดวงใจ ถวายพระองค์

*ข้าจะมั่งคง ชั่วนิรันดร์ ขอเชื่อวางใจ

**ทรงเข้มแข็งมั่นคง แม้ข้าจะหลงไป
พระองค์รักอภัย ข้าขอสรรเสริญ
ข้านมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
ทรงประทานทุกสิ่ง ข้าเชื่อวางใจ

2. ด้วยเพลงสรรเสริญ จากใจของข้า
ประทานกำลัง ให้ข้าทุกวัน
เทิดทูนพระองค์ ด้วยคำสรรเสริญ
เมื่อมีปัญหา ทรงช่วยบรรเทา

***ในความรัก พระองค์ไม่เคยเสื่อมคลาย
ความรักไม่มีวันคลาย
พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป
ความรักพระองค์ แม้ข้าผิดพลั้งมากมาย
พระองค์ทรงให้อภัย
พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป...
(ข้าเชื่อวางใจ)

bottom of page