top of page

NO.

118

ข้าเป็นของพระองค์

1. ความรักของพระองค์
สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์
ความชอบธรรมพระองค์
มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่
ข้ามีความมั่นใจ ในพระเจ้าผู้เป็นความรัก
จิตใจข้ายินดี ต่อหน้าพระพักตร์
ของพระบิดา

** ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์
ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า
ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์
นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน

2. ในความรักพระองค์
ความหวาดกลัว ต้องหลีกหนีหาย
ทรงเป็นแสงที่ฉาย
เหนือความอาย และความมืดมน
พระองค์อยู่ข้างเรา
แม้เผชิญกับความทุกข์ทน
ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู

***จะความมืด หรือความตาย อันตราย
ก็ไม่อาจจะพรากเรา
จากความรักของพระคริสต์
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

bottom of page