top of page

NO.

012

คริสต์มาสเป็นเวลา

1. คริสตมาสเป็นเวลา
คริสตมาสเป็นเวลา
คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก (X2)

***บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ
ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง
เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใยใจรักผูกพัน
พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

bottom of page