NO.

191

คริสต์มาสเวลาแห่งความรักยิ่งใหญ่

**คริสตมาส โอ คริสตมาส
เป็นเวลาแห่งความรักยิ่งใหญ่
คริสตมาส โอ คริสตมาส
พวกเราแสนชื่นชมยินดี

1. พระคริสต์ได้มาเป็นทารกในรางหญ้า
ทั้งชีวาอุทิศเพื่อคนทั้งปวง
แม้นไม่มีพระองค์ โลกคงเศร้าสิ้นหวัง
พระทรงเป็นความหมาย
แห่งรักในวันคริสตมาส

2. เมื่อเราอธิษฐาน ให้พระวิญญาณนำ
เพื่อชีวิตทอแสงดั่งดาราในคืนนั้น
นำทุกคนให้เชื่อวางใจ
สู่ชีวิตสดใสในพระองค์ โดยพระองค์