NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

1. ความสุขอยู่ในใจฉัน
ความสุขอยู่ในใจเธอ
ความสุข อยู่ในใจฉันและในใจเธอ
ความสุขอยู่ในใจฉัน ความสุขอยู่ในใจเธอ
ความสุข อยู่ในใจฉันและในใจเธอ

**ลาลาลาลา ลาลาลาลา
ลาลาลาลา ลาลาลาลา ลาลา
ลาลา ลาลาลาลา ลาลาลาลา
ลาลาลาลา

2. พระคริสต์อยู่ในใจฉัน
พระคริสต์อยู่ในใจเธอ
พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ
พระคริสต์อยู่ในใจฉัน
พระคริสต์อยู่ในใจเธอ
พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ