top of page

NO.

019

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

1. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้
ฮาเลลู... ฮาเลลูยา

***ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา
ฮา เล ลู ยา ฮาเลลู ฮาเลลู ยา

bottom of page