NO.

544

ฉายา

1. แล้วพระเจ้าตรัสว่า
ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา
ตามอย่างของเรา
ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล
ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน
ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด
และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด
บนแผ่นดินทั้งหมด

***พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์
ขึ้นตามพระฉายาพระองค์
ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น…