top of page

NO.

255

ชาวโลกทั้งหลาย

1. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจ ยินดี
มีพระราชาประสูติ
คือพระเยซู เสด็จลงมา
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ

2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก
พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร
ประสานสำเนียงยินดี
ประสานสำเนียงยินดี
ประสาน ประสาน สำเนียงยินดี

3. อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม
เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
ความรักเมตตา ของพระเยซู
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาล บันดาล ให้เรากลับใจ

4. พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม
ทรงนำด้วยกรุณา
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา
ความรักประหลาดหนักหนา
ความรักประหลาดหนักหนา
ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา

bottom of page