NO.

028

ชีวีเราอยู่ในพระองค์

1. ชีวีเราอยู่ในพระองค์
กำลังเราอยู่ในพระองค์
ความวางใจเราอยู่ในพระองค์
ในพระองค์ (X2)

**เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต
เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำลัง
ด้วยสุดสิ้นชีวิต ด้วยสุดสิ้นจิตใจ
ความวางใจอยู่ในพระองค์