NO.

029

ซ่อนข้าไว้

1. ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ ปีกพระองค์
ปกคลุมข้า ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่

***เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม
ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด
ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า

2. วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู
โดยฤทธิ์อำนาจ ข้ายอมและไว้วางใจ