top of page

NO.

132

ตลอดชีวิต

1. พระเจ้า พระบิดานิรันดร์
พระองค์เท่านั้น ที่ข้านมัสการ
พระเยซู ผู้เป็นความหวังของใจ
ข้าพึ่งอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้น

*พระเมตตา หลั่งมาดั่งฝนชุ่มฉ่ำ
เมื่อเดินในน้ำพระทัย
ข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป
ความรักพระองค์ มั่นคงโอบล้อมตัวข้า
ตลอดชีวิตข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ

**ชีวิตที่เหลือข้างหน้า
จะขอพึ่งพาพระคุณ

bottom of page