top of page

NO.

531

ทางนั้น ทางเดียว

1. ไม่มีรักใด ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้
ที่พระองค์ยอมตาย บนไม้กางเขนเพื่อเรา
เมื่อเราเชื่อวางใจ พระเยซูทรงให้ชีวิต
คือชีวิตนิรันดร์ ที่บนสวรรค์บ้านของเรา

***พระองค์เป็นทางนั้น ทางเดียว ไปสู่ชีวิต
เพราะพระเยซูคริสต์
แบกรับความผิดมากมาย
พระองค์เป็นความหวัง ให้ทุกคนที่กลับใจ
เข้ามารับเอาชีวิตใหม่ในพระองค์
(เข้ามารับความรักยิ่งใหญ่ในพระองค์)

bottom of page