NO.

226

ผู้เป็น

1. ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย
ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู
ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้

***ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา
ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร
ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

2. แลไปในโลกล้อมรอบข้า
พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า
แต่ข้าไม่ยอมท้อถอย
ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า
ตามทางชีวาน้อยใหญ่
พระเยซูจะเสด็จมาในวันสุดท้าย

3. ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน
จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ
สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่
ทรงเป็นความหวังของผู้หา
เมตตาแก่คนทั่วไป
ไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่