top of page

NO.

350

มอบชีวิต W501

1. ผู้ทนทุกข์ลำบาก
แบกปัญหาและภาระหนัก
จงเข้ามาหาพระเยซู
พระองค์ช่วยเราได้
แบกภาระนั้นไว้แทนเรา
พระองค์คือความหวังและคำตอบ

**พระองค์จะทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ
พระองค์เติมเต็มหัวใจให้มีความหวัง

***ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์
เดินด้วยความเชื่อที่มั่นคง
ข้ามอบชีวิต รับใช้พระองค์
ให้เกิดผลตามน้ำพระทัย

**** ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์ (X8)

bottom of page