top of page

NO.

293

มาเถิดให้เราพากันไป

1. มาเถิดให้เราพากันไปยัง
ภูเขาของพระเจ้า
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ (X2)

* พระองค์จะทรงนำในมรรคา
และเราจะเดินไปในทางพระองค์
และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน
และพระดำรัสของพระองค์
จากเยรูซาเล็ม

bottom of page