top of page

NO.

249

มีสหายเลิศคือพระเยซู

1. มีสหายเลิศคือพระเยซู
ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า
จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า

*เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย
ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ
เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย
ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช

2. เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ
เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว
แต่รีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า

*เราจะหาสหายที่วางใจ
แก้ความทุกข์ลำบากเราได้
เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น
จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

3. เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก
เหลือกำลังและเราหมดแรง
ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก
ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์

*ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน
จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
แล้วทรงยื่นพระหัตถ์รับท่านไว้
ท่านจึงได้รับความบรรเทา

bottom of page