NO.

268

รักในพระคุณ

1. ความรักยิ่งใหญ่ ความรักประเสริฐ
เป็นพระคุณ ประทานให้เรา
องค์ผู้ทรงไถ่ องค์ผู้สูงสุด
ทรงพลีพระชนม์ บนไม้กางเขน

***ใครจะเปรียบเหมือน
องค์พระเจ้าทรงฤทธิ์
ใครจะรักเรา เท่าพระองค์
จะมอบกายและใจ เพื่อทดแทนพระคุณ
แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ จะรักและเชื่อฟังสืบไป