NO.

583

ร้องถึงรักยิ่งใหญ่

1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม
และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ
ทรงนำข้าพ้น จากความมืดมน
เต็มล้นด้วยพระสิริ
ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่
ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

2. อยากเห็นพระองค์ได้รับพระเกียรติ
ทั่วโลกยกชูพระนาม
อยากเห็นทุกคน ทุกชนชาติก้มกราบลง
พระองค์ผู้เดียว พระเยซูคริสต์
ผู้ฟื้นใจที่ปวดร้าว
ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์
ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์

**บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ บริสุทธิ์
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ บริสุทธิ์
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ บริสุทธิ์
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ บริสุทธิ์

***และเมื่อเสียงแตรก้องดัง
ทั่วฟ้าสวรรค์นั้นรู้ว่า
เป็นวาระ สุดท้ายใกล้เข้ามา
ให้เจ้าสาวได้ เตรียมตัวเธอ
ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ร้อง