top of page

NO.

084

ลำธาร

1. ขอให้ข้าได้อยู่
ในความรักของพระองค์
ตลอดวันและคืน
ในอ้อมแขนของพระองค์
ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน
ในทางของพระองค์

2. และเมื่อข้าเข้าใจ
ในความรักของพระองค์
อบอุ่นใจเหลือเกิน
ในอ้อมแขนของพระองค์
สุขจนล้นหัวใจ ไม่อาจเก็บเอาไว้
เพียง ผู้ เดียว

*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง
ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
ประกาศไปถึงเรื่องราว
รักยิ่งใหญ่ของพระองค์
ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

bottom of page