NO.

406

วันที่งดงาม

1. เมื่อมีพระเจ้า ชีวิต ดูงดงาม
เพราะเราได้พบพาน
ความรักของพระองค์

2. เมื่อมีพระองค์ เติมเต็มในหัวใจ
เราพร้อมที่จะก้าวไป
ในวันที่งดงามของพระองค์

**ประกาศความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
ให้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใย
ในพระองค์เรารับชีวิตใหม่
ได้เจอความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
ความสุขในพระองค์เต็มหัวใจ
เราจะอยู่ในวันที่งดงาม