NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้
ความตายต้องพ่ายแพ้
พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย
2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง
ทรงประทานชีวิตนิรันดร์
สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว
เป็นขึ้นแล้ว

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์
พระองค์ชำระบาปข้า
โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์
ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า
ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น
ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์
พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า
ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ
แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว
เป็นขึ้นแล้ว...

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ
พระองค์ไถ่ข้าแล้ว
โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู
เป็นขึ้นแล้ว