NO.

189

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่

1. สง่างามเมื่อเราเดินตาม
พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า
เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า

2. แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่า
พระองค์ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า
สรรเสริญพระคุณและโมทนา

* สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
ทั้งที่ราบและภูเขาสูง
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

3. สง่างามเมื่อมีทุกข์กลับสุข
เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้
สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ

4. สง่างามเมื่อข้าเดินตาม
พระผู้ประทานความสุขแจ่มใส
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา