NO.

257

สายฟ้า

1. จงถวายพระพรพระสิริ
จงถวายพระเกียรติพระกําลัง
อันคู่ควรพระนามของพระเยโฮวาห์
จงนมัสการพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงบริสุทธิ์

*เสียงของพระเยโฮวาห์ อยู่เหนือนํ้า
พระเจ้าแห่งพระสิริทรงคะนองเสียง
พระองค์เป็นที่น่ายําเกรง
ทรงขึ้นประทับเป็นกษัตริย์นิรันดร์

***สุรเสียงอันฤทธานุภาพ
เต็มด้วยความสูงส่ง
ฟาดความหยิ่งให้หักล้มลงต่อพระกําลัง
สุรเสียง ดั่งสายฟ้าวิ่งฝ่าลม
เสียงของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
สั่นสะท้าน ทะเลทราย ป่าไม้ไกล
และทุกคนที่มองเห็น มันจะป่าวร้องพระสิริ
พระสิริเป็นของพระองค์