NO.

466

สู่อ้อมแขน

ยามเหนื่อยล้าเพียงใด ทุกข์ลำบาก พลั้งไป
มีองค์พระเยซูรับเราสู่อ้อมแขนพระองค์
**พระองค์เป็นที่ลี้ภัย
เมื่อเราเหนื่อยได้พักดวงใจ
ปลอดภัยในความรักยิ่งใหญ่ ทุกวันเวลา