NO.

093

หมดทั้งชีวิต

1. หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี
ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์
ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม
ยินดีหรือทุกข์ใจ มอบไว้แด่พระองค์

***พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต
ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ
พระเจ้าข้ามอบทั้งวันคืนที่มี
เพื่อสรรเสริญทั้งชีวิต
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย
พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย

2. สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ
ทุกความต้องการ และทุกทุกความใฝ่ฝัน
ทุกความหวังใจ และในทุกแผนการ
ชูมือและใจข้า ถวายแด่พระองค์