NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร
ชาวสวรรค์ และโลกา
พากันร้อง สรรเสริญว่า
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่
เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร
ชาวสวรรค์ และโลกา
พากันร้อง สรรเสริญว่า
เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่