NO.

250

อย่ากระวนกระวาย

ฟีลิปปี 4:6-7 THSV11
1. อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย
แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่ง
ที่พวกท่านขอ
ด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน
พร้อมกับการขอบพระคุณ

***แล้วสันติสุขของพระเจ้า
ที่เกินความเข้าใจ
จะคุ้มครองจิตใจ
และความคิดของท่านทั้งหลาย
ไว้ในพระเยซูคริสต์”