NO.

239

อย่ากลัวเลย

1. อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า
อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า

***เราจะหนุนกำลังของเจ้า เราจะช่วยเจ้า
เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา อันมีชัยของเรา
เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา อันมีชัย ของเรา