NO.

125

เข้ามา

1. ใจที่กระหาย การเยียวยา
มือที่อ่อนล้า ไร้กำลัง
เราปรารถนาเพียง
จะได้หยุดพักในพระองค์

2. อยากมีชีวิตที่เริ่มใหม่
อยู่ในพระทัยของพระองค์
เรามีแต่หัวใจที่อยากจะร้องเป็นบทเพลง

**พระเยซู พระเยซู
ข้าทูลร้องขอการรักษา
ขอวางลง ทุกเรื่องที่ผ่านมา

***เข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็น
มารับการเติม มารับกำลังใหม่
ร้องด้วยใจทั้งหมด จะร้องทูลพระองค์
เข้ามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็น
นมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ขอพระองค์สัมผัสและขอทรงเติมหัวใจ
ให้เต็มด้วยพระวิญญาณ