NO.

243

เชิญมารื่นเริงยินดี

1. เชิญมารื่นเริงยินดี
ฉลองพระเยซูด้วยความยินดี
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเราประทานชีวี

2. เราจึงเปล่งเสียงยินดี
ต่อองค์พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี
ถวายสรรเสริญพระผู้ทรงแสนดี
นมัสการวันนี้

***เราจึงรื่นเริงยินดีแสนยินดี
แสนชื่นชมยินดี แสนชื่นชมยินดี
ต่อพระองค์
เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี
แสนชื่นชมยินดี แสนชื่นชมยินดี
ต่อพระองค์