NO.

061

เพราะพระองค์ทรงอยู่

1. พระเจ้าประทานพระเยซู พระบุตร
ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า
พระองค์ทรงอยู่

*เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป
เพราะข้าแน่ใจ (แน่ใจ)
พระองค์ทรงนำหน้า
ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ
พระองค์ทรงอยู่