NO.

220

เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

1. เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า
ข้าสรรเสริญ พระเย.....ซู (X2)

** ข้าสรรเสริญ ข้าสรรเสริญข้าสรรเสริญ พระเย.....ซู (X2)