NO.

215

เยซูผู้ไถ่ที่งามเลิศ

1. เยซู ผู้ไถ่ที่งามเลิศ
พระบารมีสูงเด่น องค์จอมราชันย์
บุตรพระเจ้า บริสุทธิ์เที่ยงธรรม
พระผู้ไถ่อัศจรรย์ ดาวประจำรุ่ง

**เหล่าสวรรค์ร่วมป่าวสรรเสริญ
สรรพสิ่งก้มกราบ นมัสการ

***นามอัศจรรย์ พระฉายงดงาม
พระนามเหนือนามทั้งปวง อยู่เหนือโลกา
นามอัศจรรย์ พระฉายงดงาม พระนามเยซู
พระนามเหนือนามทั้งปวง..เยซู

****ข้าร้องสรรเสริญ นิจนิรันดร์
ข้ารักพระเยซู ข้ารักพระเยซู (x 4)