NO.

212

เรากราบนมัสการ

1. เรากราบนมัสการ คุกเข่าต่อพระบาท
โอ ผู้ทรง.....ราศี เราพบพระองค์
เราพบพระองค์
***ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามา
น้อมวันทา สรรเสริญตรงหน้าบัลลังก์
แสนประเสริฐ ที่พระสิริ
ส่อง เราด้วยพระคุณ
ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ