NO.

590

เราขอนมัสการ

1. เราขอนมัสการพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าจอมราชา
ประทับบนบัลลังก์โสภา ทรงนามว่าพระเยซู

2. ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร
ครอบครองสวรรค์และโลกา
ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้
สำหรับองค์ทรงนามเยซู

*เราจะยกย่องสรรเสริญ ชูมือนมัสการ
พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา
เปล่งเสียงถวายคำสดุดี
แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู