NO.

282

เริ่มให้ถูก

1. เริ่มให้ถูก ผูกพันกับองค์พระเจ้า
ทุกวันเวลาและตลอดไป (2X)

**จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต
ให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต
และรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง
จงรักทุกคน

***ถ้าท่านได้รักแบบฉะนี้ไว้แล้ว
ชีวิตท่านได้เริ่มถูกทาง
จงรักษา บัญญัตินี้ไว้
เพื่อชีวิต มีสุขสืบไป