NO.

499

เริ่มให้ถูก Crossover

1. เราจะเป็นอย่างแกะน้อย
ขอให้พระองค์นำ เราเดินติดตามไป
ขอเข้าใกล้อยากจะเข้าใจ
อยากรู้เรื่องพระเยซู
เราจะเป็นดั่งต้นไม้ สูงและสูงขึ้นไป
ให้คนได้หลบภัย
เริ่มต้นถูกเราจึงมั่นใจ จะขอตามพระเยซู

**อยู่ที่ใจ เริ่มให้ถูก ให้พระองค์ทรงนำชีวิต
ตามพระองค์ไม่เดินผิด ชีวิตก้าวไปถูกทาง

3. เราจะเป็นดั่งภูเขา แม้พายุพัดมา
ในใจไม่หวั่นไหว
เริ่มต้นถูกเราจึงมั่นใจ จะขอตามพระเยซู