NO.

343

แตกต่างไม่แตกแยก

1. มีบางสิ่งที่เราอาจไม่เหมือน
ความแตกต่างที่ตรงข้ามกัน
เปลี่ยนเอาคำว่าเธอและฉัน
มารวมเป็นคำว่าเรา

2.พระเยซูผูกพันให้เรารัก
ร่วมทางเดินเป็นพี่น้องกัน
เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์
ไปถึงผู้คนมากมาย

***ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน
อย่าให้ขวากหนามทำเราแยกทาง
ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง
ถ่อมใจฟังกันและกัน
ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกัน
จับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง
ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง
ต่างกันแค่ไหนไม่แตกแยกกัน

3. ขอพระองค์ผูกพันให้เรารัก
ให้อภัยซึ่งกันและกัน
โลกจะกลายเป็นดังสวรรค์
เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว