NO.

237

แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

1. ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า
แสดงพระคุณประหลาด
เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่
ล้างใจข้าให้สะอาด

2. ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้
ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร
เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท
จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่

***แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ
รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์
จนถึงกาลวันนั้นได้

3.ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา
เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
หรือข้าต้องถึงความมรณา
หรือได้พบในเวหา