NO.

402

โปรดเทความรัก

1. ขอทรงโปรดมองดูที่หัวเข่า
ที่คุกและกราบลงพร้อมด้วย
ใจที่แตกสลายที่ลูกมี
เป็นความทุกข์ที่ลูกต้องทนอยู่
มันฝังใจดวงนี้ โปรดทรงนำ
ให้ลูกมี ทางเริ่มใหม่

*และนี่คือเสียงเรียกร้อง
จากส่วนลึกของใจ
ลูกวางชีวิตไว้ให้พระองค์

***โปรดเทความรักลงมา
โปรดเทความรักลงมา
ล้างหัวใจที่แตกดวงนี้
หลอมให้แกร่ง...ขึ้นมา
รักษาใจที่ชอกช้ำให้เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่