top of page

NO.

115

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

1. ข้าแสวงหาพระองค์
พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์
พระองค์ไม่เคยแปรผัน
ทรงกำหนดคืนวัน
ไม่เคยลืมพระสัญญา

2. จิตใจโหยหาพระองค์
ความรักที่มั่นคงล้อมข้า
พระคำที่ให้ความหวัง
เต็มไปด้วยฤทธา ข้าเข้ามาที่พระพักตร์

** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น
เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า
เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม
โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน
เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์
โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคง
ในทางพระองค์

bottom of page