NO.

042

ในพระนามพระเยซู

1. ในพระนามพระเยซู
ในพระนามพระเยซู
เราจะเป็นผู้มีชัย
ในพระนามพระเยซู
ในพระนามพระเยซู
ผีร้ายจะต้องหนีไป
*เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู
ใครสามารถต่อสู้เราได้
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู
เราจะเป็นผู้มีชัย